Villkor för tillgängliggörande av Innehåll för licensiering via Gazzine

Senast uppdaterade 12 april 2023

Definitioner

Innehållsägare – den eller de som äger upphovsrätten till Innehåll och som tillgängliggör sitt Innehåll på gazzine.com i syfte att låta Gazzine licensiera Innehållet till sina Kunder. 

Förädlare – den eller de som hjälper till att öka värdet på Innehållet genom t ex översättning, kvalitetssäkring, redaktörskap, bildsättning eller liknande åtgärder som ökar intresset för licensiering.

Gazzine –  tjänsten på vilken allt Innehåll görs tillgängligt och där Kunder direkt kan licensiera och få tillgång till Innehåll för publicering i sina kanaler. Tjänsten drivs av företaget Gazzine AB på sajten gazzine.com.

Innehåll – det journalistiska material som Innehållsägaren tillgängliggör på gazzine.com och som Gazzine får i uppdrag att licensiera till sina Kunder. Innehåll definieras som bland annat: texter, bilder, videos, podcasts och annat journalistiskt innehåll.

Kund – den part som Gazzine skriver avtal med om licensiering och publicering av Innehåll.

Villkor – de bestämmelser och de överenskommelser som framgår av detta dokument.

Introduktion

Gazzine är en marknadsplats för högkvalitativt, journalistiskt featurematerial. Gazzine licensierar innehåll från marknadsplatsen till Kunder över hela världen. Gazzine delar intäkten från licensieringen med Innehållsägarna.

Dessa Villkor gäller för dig som Innehållsägare, som publicerar Innehåll på Gazzine. Genom att använda Gazzine accepterar du dessa Villkor. Gazzine kan ändra dessa Villkor när som helst men om ändringarna är av stor betydelse för Innehållsägarna kommer Gazzine att informera Innehållsägarna om det innan ändringarna träder i kraft. När Gazzine ändrar villkoren kommer vi att meddela Innehållsägarna via mejl samt i en Facebookgrupp som Gazzine driver. 

Att tillgängliggöra Innehåll på Gazzine för licensiering

Innehållsägare kan ansöka om konto för att tillgängliggöra Innehåll på Gazzine. 

Gazzine har ensamrätt att godkänna eller avvisa ansökan. 

Innehållsägaren ansvarar själv för att tillgängliggöra Innehållet på gazzine.com. Likaså ansvarar Innehållsägaren själv för att ta bort Innehåll som inte längre skall finnas tillgängligt för licensiering på Gazzine.

Innehållsägaren är ansvarig för ägandeskapet och kontrollen av upphovsrätten för det Innehåll den tillgängliggör på Gazzine. Genom att ladda upp och tillgängliggöra innehåll på Gazzine, garanterar Innehållsägaren att den har de nödvändiga rättigheterna att publicera Innehållet och att Innehållet inte står i konflikt med andra licenser eller rättigheter som Innehållsägaren har garanterat andra parter.

Innehållsägare som tillgängliggör Innehåll på Gazzine är ansvarig utgivare för det Innehållet och tar alla risker kopplade till detta, inklusive de rättsliga krav som kan följa för publicering av innehåll som är förbjudet enligt svensk lag. 

Oacceptabel användning av tjänsten, inklusive publicering av innehåll som är av obscen karaktär, pornografi, illegalt, rasistiskt, hotfullt, våldsamt eller innehåll som förespråkar åsamkande av skada mot sig själv eller andra kommer, troligtvis att innebära avstängning och nekad åtkomst till tjänsten. 

Gazzine har rätt att granska allt Innehåll som tillgängliggörs på tjänsten, neka publicering samt att ta bort material som Innehållsägaren har laddat upp. Gazzine har också rätt att förädla materialet och att låta utvalda Gazzine-användare granska och förädla innehållet.

Genom att publicera innehåll på gazzine.com ger Innehållsägaren Gazzine rätt att översätta innehållet till andra språk för licensiering på andra marknader. Om Innehållet översätts äger Innehållsägaren upphovsrätten till Innehållet på samtliga språk. 

Gazzine har rätt att använda Innehållet i marknadsföringssyfte, t ex i nyhetsbrev eller andra kanaler i syfte att öka intresset för Innehållet men också för att marknadsföra Gazzine som tjänst.

Innehållsägaren kan när som helst ta bort eller ändra sitt Innehåll. Kunder som licensierat Innehåll vid tidpunkt tidigare än den då det togs bort från tjänsten av Innehållsägaren kommer fortsatt att äga rätten att bruka Innehållet enligt ingånget licensavtal. Gazzine sparar kopior av Innehållet i upp till 31 dagar efter att de tagits bort av Innehållsägaren.

Upphovsrätt

Som Innehållsägare lämnar du endast en icke-exklusiv rätt till Gazzine att tillgängliggöra dina artiklar i enlighet med dessa Villkor. Gazzine förvärvar inga andra rättigheter från dig. 

All vidarepublicering av text, bilder, video, ljudfiler etc utan överenskommelse med Gazzine är strikt förbjuden. Om du vill rapportera copyrightöverträdelser, vänligen mejla hej@gazzine.com. 

Licensiering av Innehåll

Genom att tillgängliggöra ditt innehåll på gazzine.com ger du Gazzine en icke-exklusiv rätt att licensiera publicering av ditt innehåll åt Kunder som Gazzine skriver avtal med. Det inkluderar alla aktiviteter som är kopplade till publicering, till exempel lagring, formatering, redigering, distribution och presentation av innehållet. 

Gazzine upplåter en livslång, icke-exklusiv licens för Kunden att använda Innehållet. Kunden får använda materialet i vid licenstillfället avtalade publikationer. 

Detta inkluderar också att Kunderna ges möjlighet att använda Innehållet för marknadsföring i egna eller andras kanaler, på andra språk och i olika format, t ex som ljudfiler eller som delar av magasin. 

Kunden får göra smärre justeringar av Innehållet såsom byte av rubrik och ingress, samt justeringar av antal tecken. Andemeningen av Innehållet får inte ändras.

Kund skall ange Innehållsägarens namn jämte “Gazzine” vid publicering.

Intäktsdelning

Utgångspunkten i intäktsdelningen är att ägaren av ursprungsmaterialet (vanligtvis Innehållsägaren) får 50% av intäkterna på materialet i den form den kom Gazzine tillhanda. För varje ny version av innehållet som skapas genom förädling (t ex översättning eller ljudsättning) erhåller Förädlaren av den specifika förädlingen 10% av intäkterna på den förädlade versionen av innehållet.

Gazzine redovisar intäkterna för varje Innehållsägare och Förädlare kvartalsvis. Underlag för fakturering skickas ut via epost senast 10 dagar in i nästkommande kvartal. Underlag skickas endast ut om den sammanlagda summan att fakturera överstiger 500 kr.

För att kunna få betalt behöver Innehållsägaren ha möjlighet att fakturera Gazzine. Fakturering sker till Gazzine AB med 30 dagars betalningsvillkor. 

Förändringar av våra tjänster

Gazzine är en dynamisk plattform som hela tiden utvecklas och förbättras. Därför kan tillgången tidvis påverkas utan föregående information om detta. Vår främsta prioritet är att skapa en tjänst som är så bra som möjligt för våra Innehållsägare och Kunder.  

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som är möjlig ska Gazzine inte hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga följdskador eller förlust av vinst eller inkomst, vare sig den uppstår direkt eller indirekt, eller förlust av data, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av att:

(a) din tillgång till, användning av, oförmåga att få tillgång till eller oförmåga att använda Gazzine; 

(b) tredje parts beteende eller innehåll på Gazzine, inklusive ärekränkande, stötande eller olagligt beteende från tredje part; eller 

(c) någon obehörig åtkomst, användning eller ändring av ditt Innehåll.

Gazzine ansvar inte för att tredje man begår upphovsrättsintrång i ditt Innehåll.

Gazzine kommer aldrig att ersätta dig som Innehållsägare för mer än den ersättning du erhållit för ditt Innehåll genom de licensieringar som Gazzine gjort med sina Kunder.  

Gällande lag och tvister

Dessa Villkor gäller under Sveriges lagar.

Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

Kontakt

Vi välkomnar frågor och feedback. Du når oss på mejl via adressen: hej@gazzine.com

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in