ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GAZZINE

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Gazzine AB:s (org. nr. 559237-5181) (nedan ”Gazzine”) tillhandahållande av artiklar via tjänsten Gazzie (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via webbsidan https://gazzine.com (nedan ”Hemsidan”).

1.2 Om du beställer Tjänsten från någon av Gazzines samarbetspartners i samband med att dessa tillhandahåller sina varor eller tjänster (gemensamt ”Partneravtal”), gäller i vissa fall särskilda villkor för sådana Partneravtal. I dessa allmänna villkor markeras detta genom att det står ”gäller inte Partneravtal” eller ”särskilda villkor för Partneravtal”. Om du har några frågor om vilka villkor som gäller för Partneravtal är du välkommen att kontakta Gazzines kundtjänst, kontaktuppgifter framgår i avsnitt 17 nedan.

1.3 Du måste vara minst 18 år (eller ha din förälders/målsmans godkännande) för att få använda Tjänsten och ha en smartphone/surfplatta/dator med internetuppkoppling. I den utsträckning du kan ta del av ett erbjudande enligt en viss kampanj krävs att du uppfyller de särskilda villkoren för kampanjen i fråga.

1.4 Dessa allmänna villkor ( ”Avtalet”) gäller mellan dig och Gazzine vid användning av Hemsidan, Appen och Tjänsten – oavsett om du har tillgång till Tjänsten mot betalning (se närmare i punkten 4.1 nedan) eller kostnadsfritt (se närmare om  Free nedan i punkten 3.1). Såvida inget annat särskilt anges är Tjänsten endast tillgänglig för privatbruk och icke-kommersiell användning. Läs hela Avtalet noggrant.

2 OM TJÄNSTEN

2.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du acceptera och godkänna Avtalet i sin helhet samt skapa ett användarkonto genom att lämna vissa personuppgifter (såsom namn, e-mailadress, land etc.) och välja ett personligt lösenord ( ”Användarkonto”). Se även punkten 2.8 nedan.

2.2 Du får tillgång till Tjänsten genom att:

i. registrera ett Användarkonto och godkänna Avtalet inklusive Integritetspolicyn för Tjänsten, och

ii. logga in på ditt Användarkonto via Appen eller på Hemsidan.

2.3 Genom att registrera ett Användarkonto bekräftar du att du accepterar Avtalet och samtycker till att  (och i förekommande fall s samarbetspartners) behandlar dina personuppgifter i enlighet med bolagets Integritetspolicy, se www.xx.xx ( ”Integritetspolicy”).

2.4 Du loggar in på Hemsidan med ditt användarnamn och ditt lösenord eller genom ”Facebook Connection”, ”Google Sign-In” eller sådant ytterligare inloggningssätt som vid var tid tillhandahålls på Hemsidan. Av Hemsidan och framgår vilka journalister som från tid till annan erbjuder artiklar för respektive Abonnemang (nedan ”Utbudet”).

2.5 Du får tillgång till Utbudet för det Abonnemang som du valt genom att logga in på ditt Användarkonto via Hemsidan.

2.6 Du ansvarar själv för att din dator eller mobila enhet uppdateras med den programvara som krävs, från tid till annan, för att ta del av Tjänsten.

2.7 Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett Användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Gazzine  har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter. Användarnamn och lösenord ska vara hemligt och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela  därom.

Gäller inte Partneravtal

2.8 Om du vill teckna ett Abonnemang behöver du i vissa fall lämna aktuella betalningsuppgifter (såsom betal- eller kreditkortsuppgifter eller fakturauppgifter) till  (se närmare punkt 4.2 nedan).

3 GAZZINE FREE

Gazzine Free – gäller inte Partneravtal

3.1 Från tid till annan kan Gazzine erbjuda tillgång till hela eller delar av Utbudet utan kostnad under en begränsad tidsperiod (nedan ”Gazzine Free”). För aktuella erbjudanden av Gazzine Free se hemsidan.

3.2 Gazzine Free innebär att du får gratis tillgång till hela eller delar av Utbudet under den tid som anges, under förutsättning att du uppfyller de villkor som gäller för kampanjen. Du kan alltid se vilka villkor som gäller för ditt Användarkonto genom att logga in på ”Mitt Konto”.

Särskilda villkor för Partneravtal.

3.3 Om du har ett Partneravtal kan du inte ta del av Gazzine Free. Andra kampanjer kan dock erbjudas via samarbetspartners i samband med att denne tillhandahåller sina varor eller tjänster. Vänligen se de specifika villkoren för respektive kampanj.

4 PRIS OCH BETALNING FÖR ABONNEMANG

Gäller inte Partneravtal

4.1 Gazzine erbjuder löpande tillgång till hela eller delar av Utbudet för ett visst Abonnemang mot betalning i förskott av en fast avgift per månad.

4.2 Du måste lämna aktuella och giltiga betalningsuppgifter enligt någon av de betalningsmetoder som erbjuds från tid till annan och som överensstämmer med landsangivelsen som du angett när du skapat ditt Användarkonto. Detta innebär att när ett konto- eller kreditkort behövs måste du registrera ett konto- eller kreditkort som är utfärdat i det land som du är bosatt eller ange annan information som krävs för betalningsmetoden i fråga.

4.3 Priset för de olika Abonnemangen framgår på Hemsidan ( ”Avgiften”). Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Genom att använda den svenska Hemsidan anger du att du bor och betalar skatt i Sverige.

4.4 När du skapar ditt Abonnemang anger du betalningsuppgifter i enlighet med instruktionerna på Hemsidan. Betalning ska ske genom de betalningsmetoder som  från tid till annan erbjuder för det aktuella Abonnemanget i fråga.

4.5 Gazzine Free tillhandahålls kostnadsfritt men du ansvarar alltid själv för alla internatavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid din användning av Tjänsten.

4.6 Betalningsskyldighet inträder efter utgången av tidsperioden för aktuell Gazzine Free såvida inte  dessförinnan har mottagit ett meddelande om att du vill säga upp ditt Abonnemang. Avgiften debiteras därefter månadsvis i förskott samma kalenderdag, t.ex. 25:e, som du skapat ditt Abonnemang ( ”Abonnemangsperiod”) fram tills dess att du avslutar Abonnemanget enligt punkten 6 nedan. Skulle Avgiften inte kunna debiteras på samma kalenderdag en viss månad, t.ex. om dagen för debitering inte skulle infalla på en bankdag eller om kalenderdagen saknas för aktuell månad, debiteras Avgiften nästkommande bankdag.

4.7 För att få oavbruten tillgång till Utbudet är du skyldig att tillse att du har erlagt betalning enligt betalningsmetod som gäller för det aktuella Abonnemanget. Betalar du med konto- eller kreditkort är du skyldig att se till att det finns täckning på ditt konto för att betala Avgiften inför varje ny Abonnemangsperiod. Om debiteringen av Avgiften misslyckas kommer  att skicka ett meddelande därom till dig och göra ett nytt försök att utföra transaktionen. Vid betalning med kredit- och betalkort kan sådant försök ske varje dag under en period om upp till tio (10) dagar därefter. Din tillgång till Utbudet kommer automatiskt att upphöra om Avgiften inte har betalats efter sådant sista försök.

Särskilda villkor för Partneravtal

4.8 För Abonnemang som erbjuds av en samarbetspartner till Gazzine inom ramen för ett Partneravtal kan krävas att betalning ska ske på visst sätt t.ex. genom faktura till samarbetspartnern. Priser och betalningsvillkor för Partneravtal framgår av villkoren som tillämpas av s samarbetspartner.

4.9 Vid eventuella frågor om betalningsvillkor och priser för Partneravtal hänvisas du till den aktuella samarbetspartnerns kundtjänst.

5 INGEN ÅNGERRÄTT

Genom att skapa ett Användarkonto och acceptera detta Avtal samtycker du uttryckligen till att du får omedelbar tillgång till Tjänsten via ditt Användarkonto vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom Tjänsten levereras direkt genom att du kan ta del av Utbudet som ingår i ditt Abonnemang. Du godkänner alltså att du inte har någon ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp Tjänsten enligt punkt 6 nedan.

6 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNSTEN

Gäller inte Partneravtal

6.1 Du kan när som helst säga upp ditt Abonnemang via ”Mitt Konto” på Hemsidan. Om du säger upp ditt Abonnemang får du tillgång till Tjänsten till utgången av den Abonnemangsperiod som du har betalt för. Efter utgången av aktuell Abonnemangsperiod har du inte längre tillgång till Tjänsten och kan inte längre ta del av Utbudet. Gazzine  återbetalar alltså inte någon Avgift för eventuell kvarvarande Abonnemangsperiod utan uppsägningen innebär att du har rätt att använda Tjänsten till utgången av den Abonnemangsperiod som du har betalt för.

6.2 Gazzine rekommenderar att uppsägning sker via ”Mitt Konto” på Hemsidan. Uppsägning via ”Mitt Konto” kan göras närsomhelst under aktuell Abonnemangsperiod för att Abonnemanget ska upphöra vid nästa Abonnemangsperiod och du inte ska debiteras för ytterligare en Abonnemangsperiod. Uppsägning kan även göras via Gazzines support eller e-post. Gazzine behöver skälig tid för att hantera din uppsägning och det kan ta upp till två (2) arbetsdagar innan din uppsägning är registrerad.

6.3 Gazzine har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Avtalet, mot lag eller förordning.

6.4 Temporär avstängning från Tjänsten kan även ske vid avsaknad av täckning för Avgift p.g.a. omständigheter utanför Gazzines kontroll. När Avgiften betalats återaktiveras ditt Användarkonto och du får åter tillgång till Utbudet för ditt Abonnemang.

Särskilda villkor för Partneravtal

6.5 Om du har ett Partneravtal måste du säga upp Abonnemanget enligt villkoren mellan dig och Gazzines samarbetspartner. Du kan inte säga upp Abonnemanget direkt till Gazzine.

6.6 Gazzine har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Avtalet, mot lag eller förordning.

6.7 Temporär avstängning från Tjänsten kan även ske om Gazzines samarbetspartners informerar  om att du inte betalat avgiften för Tjänsten. När Gazzines samarbetspartners har informerat  om att avgiften betalats återaktiveras ditt Användarkonto och du får åter tillgång till Utbudet för ditt Abonnemang.

7 SUPPORT

Vid frågor eller problem med Tjänsten kontakta Gazzines support. Eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter till Gazzines support anges i punkten 17 nedan.

8 ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN, PRISET OCH AVTALET

8.1 Gazzine strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att när som helst uppdatera och förändra Tjänsten och/eller Utbudet (eller någon del därav). Detta kan till exempel innebära att de artiklar som inledningsvis ingick i ditt Abonnemang kan komma att utgå. Varken Gazzine eller dess Samarbetspartners är återbetalningsskyldiga för eventuella förändringar som inträder under förevarande Abonnemangsperiod såvida inte förändringen är till väsentlig nackdel.

Gäller inte Partneravtal

8.2 Gazzine har rätt att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande Abonnemangsperioder på grund av förändringar eller höjda kostnader för att tillhandahålla Utbudet. Prisändringen kommuniceras till dig via Hemsidan och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnat vid registrering av ditt Användarkonto. Du har då alltid rätt att säga upp ditt Abonnemang och frånträda detta Avtal till upphörande vid slutet av den Abonnemangsperiod som du har betalt för. Du godkänner en sådan prisändring genom att godkänna det nya priset vid nästa inloggning eller vid fortsatt användning av Tjänsten.

8.3 Från tid till annan kan Gazzine behöva göra ändringar i Avtalet förutsatt att sådana ändringar är rimliga för dig med beaktande av dina samt Gazzines intressen. Du kommer att aviseras vid ändringar av Avtalet. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid slutet av aktuell Abonnemangsperiod för det fall du inte accepterar ändringarna. Ändringar aviseras via Hemsidan och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. När du aviseras om ändringar kommer  också att påminna dig om din rätt att säga upp Avtalet. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

Särskilda villkor för Partneravtal

8.4 Från tid till annan kan Gazzine behöva göra ändringar i Avtalet förutsatt att sådana ändringar är rimliga för dig med beaktande av dina samt Gazzines intressen. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av Avtalet. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att motsätta dig ändringarna om du inte samtycker till dem. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning. Om du inte godkänner ändringarna kommer de inte att träda i kraft.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Tjänsten, och innehållet i Utbudet, tillhör , Gazzines licensgivare eller leverantörer ( ”Immateriella Rättigheter”). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

9.2 Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen licensieras, och säljs inte, till dig. Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Gazzine behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på din Mobila Enhet. Gazzine har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

9.3 Eventuell programvara från tredje part som ingår i Tjänsten licensieras till dig antingen i enlighet med Avtalet, eller i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. Du är skyldig att iaktta och följa villkoren för användning av sådan tredje parts programvara vid användning av Tjänsten.

9.4 Utbudet tillhandahålls enbart i form av en licens i enlighet med licensvillkoren från förlagen i fråga. Du får bara använda Utbudet för privat bruk och framställa kopior av innehållet och förfoga över dessa exemplar i enlighet lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ( ”Upphovsrättslagen”). Om inte annat anges i Upphovsrättslagen har du inte rätt att anpassa, förändra Tjänsten eller Utbudet, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta Utbudet eller kopior av Utbudet.  (och eventuella författare) ska alltid anges såsom upphovsmän till Utbudet på Hemsidan och/eller Applikationen.

9.5 Varumärket ”Gazzine” ägs och är registrerat i Sverige. Andra varumärken, namn och loggor på Hemsidan, i Tjänsten och/eller Appen är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

10 PERSONUPPGIFTER

Genom att du lämnar dina personuppgifter vid registrering av Användarkontot och accepterar Avtalet samt Integritetspolicyn samtycker du till att  hantera dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

11 TILLGÄNGLIGHET

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Gazzine kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Gazzine kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

12 ANSVARSBEGRÄNSNING

Gazzine ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas  till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Hemsidan eller Applikationen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och  har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

13 ANVÄNDARTILLGÅNG OCH VIRUS

13.1 Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och operativsystem för att få tillgång till Tjänsten, Applikationen och Hemsidan. Du bör inneha ett eget antivirusprogram.

13.2 Du får inte missbruka Applikationen eller Hemsidan genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Applikationen, Hemsidan, servern på vilka de lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Du får inte angripa systemet genom Denial of Service attacker, inbegripet med inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och  kommer att anmäla sådana överträdelser till myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

14 ÖVERLÅTELSE

Gazzine har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

15 TVIST

15.1 Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

15.2 Vid en eventuell tvist med  har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

15.3 EU-kommissionen ställer även en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med beställningar på internet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.4 Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

16 KONTAKTUPPGIFTER

Gazzine AB

Postbox 45 / Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

SVERIGE

E-post: hej@gazzine.com

Senast uppdaterad: 2023-04-13

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in